Mój program, czyli co i jak. Wybory 2019

Krótko –

Mój… Twój… Nasz Śląsk!

 • Mój Dom / Mój Heimat – budowanie społeczeństwo przywiązanego do miejsca urodzenia, bogatego swoją różnorodnością, posiadającego swobodę i prawo do wyrażania się w obrębie własnej kultury i języka, z prawem do własnej pamięci i tożsamości
 • Mój Śląsk – programy rozwojowe – Nowy Śląsk w Nowym Stuleciu
 • Moja Praca – nowa przyszłość zawodowa/kierunki rozwoju „po węglu”

 

Gdy ktoś spyta co i jak…

 • MÓJ DOM / MÓJ HEIMAT  
 1. Wielość kulturowa, jako wartość cywilizacyjna i zasób rozwoju ekonomicznego

Gwarancja uznania i poszanowania dla różnorodności kulturowej i etnicznej Górnego Śląska; w tym:

 • prawo każdej jednostki do własnej historii Górnego Śląska, bo Śląsk to region, gdzie każdy ma swoją historię (i prawo do niej)
 • zapewnienie praw (w duchu m.in.  Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych) współcześnie zamieszkujących Śląsk mniejszości narodowych
 • poszanowanie prawa do pamięci historycznej, jej zachowania i kultywowania w przestrzeni publicznej (w tym ochrona zabytków i pomników historii, pejzażu kulturowego, wspieranie finansowania działań na rzecz ochrony przeszłości industrialnej traktowanej jako czynnik rozwoju, a nie ograniczenie)
 • współfinansowanie edukacji regionalnej:

śląski model  edukacji regionalnej byłby wzorem dla podobnych działań w innych regionach Polski i kształtowania miłości do najbliższej ojczyzny /Heimatu / – miejsca urodzenia traktowanej jako postawy budującej  współczesny patriotyzm.

 • Wspieranie wielojęzyczności (w tym programów Mniejszości Niemieckiej) na G. Śląsku, jako wartości cywilizacyjnej i zasobu kompetencyjnego sprzyjających nowoczesnemu rozwojowi regionu
 • gwarancje uznania dla mowy śląskiej
 • poszerzanie dostępu do kultury wysokiej / kultury regionalnej (refundacja uczestnictwa w ofercie kulturalnej, wsparcie dla instytucji

kultury, w tym prowadzonych przez organizacje pozarządowe)

 • wspieranie kultury na poziomie tworzenia (domy kultury, środowiska mniejszości narodowych; transparentne systemy finansowania)
 1. Zdrowy dom – troska o najbliższe środowisko naturalne mieszkańców G. Śląska w tej liczbie dedykowany Śląskowi program walki ze smogiem i degradacją środowiska naturalnego, uwzględniający skalę potrzeb i degradacji regionu; zakres programu –  od zakładania zieleńców, placów zabaw i miejsc rekreacji (i wspieranie takich projektów), po tworzenie odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych, przestrzennych i planowania zabudowy i rozwoju miast.

 

 • NOWY ŚLĄSK w NOWYM STULECIU
 1. Fundusz rozwoju G. Śląska – Mój Śląsk  – fundusz specjalny wyodrębniony w budżecie państwa, wspomagany środkami UE

Cele (wybór)

 • rewitalizacja tkanki publicznej (poprawa jakości przestrzeni miejskiej, osiedli, miasteczek i wsi; wspieranie eko-komunikacji publicznej, w tym kolei)
 • projekty alternatywnych przemysłów dla Śląska (por. 2) w tym przedsiębiorstw społecznych, opartych na pracownikach wykluczonych (zarówno młodych, jak i wypychanych z rynku 50+)
 • wspieranie start-upów (grantowanie) ze środków publicznych
 • rewitalizacja społeczna (w tym: program rewitalizacji centrów miast/kamienic jako alternatywa dla projektu „mieszkanie +”; dofinansowanie dla właścicieli i kredytobiorców, a nie deweloperów!)
 • środki UE jako wspomagające (w odrębnych działaniach miękkich) m.in. aktywizację zawodową dla osób 50+ jako  narastający problem społeczny i ekonomiczny (nie tylko na Śląsku)
 • lepsza profilaktyka zdrowotna, w tym śląski program przeciwdziałania nowotworom (położenie nacisku na profilaktykę i przywrócenie autonomicznych struktur oddziałów Funduszu Zdrowia, których programy będą uwzględniać specyfikę i potrzeby regionu)
 1. Wparcie dla przemysłów kultury i wiedzy (muzyka, plastyka, design, projektowanie, architektura, IT, samochody elektryczne – alternatywne systemy komunikacji, ścieżki rowerowe) – nowe kierunki rozwoju dla regionu i edukacji dla młodych ludzi.

Wykorzystanie potencjału uczelni, inteligencji technicznej, tendencji na świecie (design, IT, projektowanie graficzne). Oferta dla ludzi młodych, ale także po prostu kreatywnych.

 1. Made in Silesianawiązanie do tradycji wytwórczości i przedsiębiorczości na G. Śląsku; program kształcenia zawodowego dla rzemieślników, zawodowych specjalistów; poszerzanie sfery usług, w tym w obszarze ekologii, recyklingu, ochrony środowiska (bieżące dostosowywanie i ocena potrzeb w zakresie  kierunków kształcenia zawodowego i wyższego pod kątem potrzeb regionu, Polski i Europy).

 

 • MOJA PRACA

– przyszłość zawodowa mieszkańców i kierunki rozwoju regionu po „epoce węgla”

 1. Śląsk powinien pozostać regionem wysokich kompetencji – rozwijanie przemysłów dających gwarancje rozwoju (w tym w dziedzinie energii odnawialnych, technologii IT, sektora usług, przemysłów kultury i małej przedsiębiorczości)
 2. Budowanie wspólnoty zawodowej mieszkańców G. Śląska

wspieranie zasady równej płacy dla kobiet i mężczyzn

 1. Programy osłonowe i społeczne dla pracowników górnictwa i zamykanych gałęzi przemysłu / wypracowanie perspektywy odejścia od węgla jako czynnika rozwoju.
 2. Wypracowanie w konsultacji społecznej harmonogramu czasowego takich działań i stworzenie alternatywnych rozwiązań gospodarczych
 3. Wspieranie zakładania przedsiębiorstw społecznychprzywracanie na rynek pracy osób/grup wykluczonych z tego rynku:
 • przedsiębiorstwa związane z ochroną krajobrazu/środowiska/ekologii/,
 • kreujące rozwój kompetencji kulturalnych/artystycznych danego obszaru (w tym współczesnego projektowania, etnograficzne, fotograficzne; historyczne w tym rekonstrukcji historycznych),
 • wykorzystujące dorobek zawodowy i doświadczenie seniorów, dające im szanse na aktywność społeczną, zawodową (dobrowolną; rozwijania sfery przychodów) i przede wszystkim obecność w życiu społecznym.
 1. Wspieranie projektów (por. wcześniejsze punkty) rewitalizacji mieszkalnictwa historycznego (w tym zdewastowanych i zaniedbanych centrów miast) i tworzenia nowych mieszkań w celu powstrzymywania migracji młodych ludzi ze Śląska i stwarzania im w ten sposób warunków do pracy w regionie.

 

(Wersja z dnia 15 sierpnia 2019 r.)

 

Portret

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *