Regulamin

Wersja elektroniczna (PDF) regulaminu z dnia 09.4.2020 r.

Załacznik 1 do regulaminu – Cennik

Regulamin udostępniania odpłatnych treści Serwisu jodlowanie.pl

 

I. SŁOWNIK DEFINICJI

 1. Użytkownik osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem Serwisu umowę na dostęp do treści płatnych Serwisu
 2. Operator Płatności – system płatności Przelewy24, wybór Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www/jodlowanie/regulamin
 4. Serwis – blog – https://jodlowanie.pl/
 5. Sprzedawca treści – AZORY CONCEPT sp. z o.o. sp. k. ul. J. Chełmońskiego 26/1, 31-322 Kraków, NIP 945 221 08 70

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Serwisu , Sprzedawca prowadzi odpłatne, w tym abonamentowe udostępnianie treści informacyjnych, edukacyjnych, artystycznych, twórczych (takich jak fotografia), o charakterze prozatorskim, eseistycznym i wizualnych, wideo-artu  świadcząc dodatkowe usługi sprzedaży praw do wybranych utworów.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Użytkownik ma możliwość zamówienia odpłatnego dostępu do wybranego tekstu przez określony czas lub dostępu do wszystkich treści bloga w formie abonamentu 30 dni lub abonamentu rocznego.
 4. Opłata odbywa się w PLN lub walucie obcej, która jest konwertowana na PLN i określona jest w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do zasad udostępniania treści Serwisu.
 5. Wykupienie dostępu do jednego, wybranego tekstu dotyczy wskazanego materiału, a dostępność oznacza możliwość korzystania z tego materiału  do końca danego dnia, do godziny 23:59 (maksymalnie do  24 h).
 6. Abonament 30-dniowy i roczny zapewnia dostęp Użytkownika do wszystkich treści na Serwisu przez odpowiednio:
  a/ okres 30 dni (abonament 30-dniowy)
  b/ przez okres będącej 12-to krotnością abonamentu 30 dni (abonament roczny)

 

III. DOKONYWANIE ZAKUPU TREŚCI SERWISU

 1. Dostęp do treści bloga odbywa się w trybie online i wymaga połączenia internetowego, posiadania standardowego systemu operacyjnego, standardowej przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. W celu zakupu treści Serwisu, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  a/ wybrać produkt (zamówić abonament) klikając w przycisk „Wykup”  i z widoku kliknąć w przycisk wyboru rodzaju kupowanego artykułu lub rodzaju abonamentu (zakup artykułu, abonament na 30 dni, abonamentu na rok),
  b/ wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (adres mailowy) i wybierając sposób płatności,
  c/ przeczytać i zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  d/ kliknąć w przycisk „Odblokuj na 7 dni”, „Odblokuj na 30 dni”, „Odblokuj na 360 dni – 1 rok”.
  e/ Po kliknięciu jednego z przycisków Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem do Serwisu , gdzie może korzystać z wszystkich odblokowanych treści na stronie. 
  Z tą chwilą umowę o dostarczenie Serwisu cyfrowych w postaci wybranych produktów serwisu – blogu uważa się za zawartą między Użytkownikiem, a Sprzedawcą treści.
 1. Po zamówieniu dostępu i dokonaniu płatności użytkownik otrzyma na swoją skrzynkę komunikat potwierdzający uzyskanie uprawnienia do korzystania z treści umieszczonych na blogu.
 2. Korzystanie z dostępu odbywa się na wskazanym przez Użytkownika urządzeniu.

 

IV. UDOSTĘPNIENIE OPŁACONEJ TREŚCI

 1. Po zaksięgowaniu opłaty System Płatności przeniesie automatycznie Użytkownika z powrotem do Serwisu, gdzie odblokowana tzn. udostępniona zostanie płatna zawartość w celu jej dozwolonego wykorzystania z uwzględnieniem praw autorskich.
 2. W przypadku wyczyszczenia ciasteczek w przeglądarce zostanie zablokowany Kupującemu dostęp do płatnych zasobów Serwisu. Wówczas Użytkownik, wpisując adres mailowy podany w trakcie zakupu do okna zakupu uzyska ponownie dostęp do płatnej zawartości Serwisu. Okno zakupu zawiera instrukcję zakupu abonamentu oraz instrukcję odblokowania płatnej treści dostępną pod adresem: https://jodlowanie.pl/instrukcja-zakupu/
 3. Dostęp czasowy jest uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy (utratą prawa do ewentualnych zwrotów płatnych treści udostępnianych w formie abonamentu czasowego).

 

V. DODATKOWE ŚWIADCZENIA

 1. Użytkownik może wnioskować o odpłatne udostępnienie mu wybranych treści bloga (zdjęcia, reprodukcji) w formie zdigitalizowanej i odrębnie płatnej.
 2. Wniosek taki kierowany jest na adres kontaktowy serwisu podany w regulaminie Serwisu z informacją na temat wnioskowanego udostępnienia.
  Ceny takich świadczeń ustalane są indywidualnie i powiązane z rodzajem zasobu, jego wartością antykwaryczną, zakresem wnioskowanego udostępnienia itd.

 

VI. ZAKRES DOZWOLONEGO UŻYTKU

 1. Użytkownik przez zakup dostępu do treści Serwisu zyskuje prawo do osobistego użytku, natomiast nie jest to nabycie prawa do kopiowania w całości lub w części udostępnianych mu na blogu treści, ich rozpowszechniania, powielania i innych form wykorzystania i udostępniania bez uzyskania pisemnej zgody oraz wskazania uprawnionego źródła.
 2. Wszystkie treści w obrębie Serwisu mają cechy utworu autorskiego i podlegają prawnej ochronie.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca treści nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania treści udostępnionych.
 2. W przypadku reklamacji ze strony Użytkownika Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez niego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

VIII. POZASĄDOWE ROZTRZYGANIE SPORÓW

Sprzedawca treści wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

IX. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://jodlowanie.pl/polityka-prywatnosci/

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Sprzedawca treści podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Sprzedawca treści podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Sprzedajacego i Administratora Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub utrudnieniach w korzystaniu z Serwisu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@azorywydawnictwo.pl W treści reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.  Sprzedawca Serwisu będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje stronę  o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację lub na podany adres pocztowy zgodnie z regulaminem Serwisu.
 4. Sprzedawca treści zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 5. Sprzedawca treści zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 6. Użytkownicy, którzy posiadają konto w Serwisie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy treści  stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen treści oferowanych w serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2020 roku.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu udostępniania odpłatnych treści Serwisu – www.jodlowanie.pl

 

Cennik udostępniania treści w Serwisie

 1. Wszystkie ceny podane załączniku są wartościami brutto.2.
 2. Dostęp do jednostkowej streści (np. artykuł, esej historyczny, artykuł popularno-naukowy, galeria zdjęć lub esej fotograficzny, wiersz) na okres jednego dnia (do godzinny 23:59 dnia, w którym wykupiono dostęp)  –
  a/ materiał za 4,00 PLN (zaw. VAT)
  b/ materiał za 8,00 PLN (zaw. VAT).
 1. Abonament 30-dniowy 14 PLN (zaw. VAT)
 2. Abonament roczny 130 PLN (zaw. VAT)

Obowiązuje od 9.04. 2020 roku.